ХXVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

"Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГООформлення статей

Перелік матеріалів, що надсилаються:
― заявка на участь у конференції відповідно до наведеної форми;
― тези доповіді (обсяг тез ― до двох сторінок формату ― А4, поля зліва, справа, зверху, знизу по 2 см, міжрядковий інтервал ― одинарний).

Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний курсив, усі літери великі, без відступу, вирівнювання по центру, інтервал перед - 6 pt, після - 10 pt.
Стиль АВТОРІВ: розташування через рядок після назви тез, шрифт Times New Roman, 10 pt, напівжирний курсив, без відступу, вирівнювання з лівого боку. Ліворуч прізвище, потім ― ініціали. За необхідності допускається розташовувати по два прізвища в одному рядку. Повна назва організації з нового ряд-ка з вирівнюванням ліворуч.
Стиль ТЕКСТУ ТЕЗ: через рядок після назви організації, шрифт Times New Roman, 10 pt, звичайний, абзац 1,25 см, вирівнювання по ширині, заборона переносів.
Стиль РИСУНКІВ: рисунки виконують у програмах Visio або Corol, вирівнювання по центру.
Стиль ФОРМУЛ: шрифт Times New Roman 10 pt, звичайний, вирівнювання по центру. Для редактора формул наступні параметри: великі, малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші Times New Roman Cyr.
Стиль ТАБЛИЦЬ: великі таблиці розташовують подібно до рисунків.
Список ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: розташування через рядок після тексту тез.

Матеріали з копією квитанції про оплату надсилаються на Е-mail: conferenceyoung2017@gmail.com

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, науково-дослідна частина.

Видання матеріалів конференції
За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники. Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.


KrNU © 2021